Vedtægter

Vedtægter
for
Foreningen DOF Vendepunkt
CVR nr.: 15675438

1. Navn og hjemsted
1.1  Foreningens navn er: Foreningen DOF Vendepunkt

1.2  Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune

1.3  Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund

2. Formål
2.1  Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat inden for Folkeoplysningslovens rammer med særligt henblik på at belyse kulturelle, sociale og politiske emner ud fra en visdom om mennesket, antroposofien. Foreningen kan også forestå indtægtsdækket virksomhed uden tilskud fra folkeoplysningsloven.

2.2  Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

3. Medlemmer
3.1  Som medlemmer kan optages enhver person over 18 år, der kan gå ind for foreningens formål.

3.2  Ind- og udmeldelse sker skriftligt til foreningen.

3.3  Generalforsamlingen kan fastsætte et kontingent.

3.4  Medlemskab kan gøres betinget af, at medlemmet har opfyldt en eventuel kontingentforpligtelse.

3.5  Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ind- og udmeldelse.

4. Generalforsamlingen
4.1  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne.

4.3  Møde- og stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt.
Der kan stemmes ved fuldmagt – dog maks.1 stemme pr deltager.

4.4. Ethvert af foreningens medlemmer er valgbar ved valg til bestyrelse og revision, medmindre de pga. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare.

4.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fremtidig virksomhed
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Valg af, hvis ønske fremsættes herom, en kursusdeltager fra foreningens folkeoplysende virksomhed
12. Eventuelt

4.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde se- nest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.

4.7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

4.8 Vedtægter kan ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at ændringsforslaget er udsendt sammen med dagsordenen.

5. Ekstraordinær generalforsamling
5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for foreningen. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

5.2 Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

6. Bestyrelsen
6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst fem medlemmer.

To bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at der i ulige årstal vælges tre bestyrelsesmedlemmer, og i lige år to bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges en første og en anden suppleant hvert år. Suppleanterne kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne.

6.2 Bestyrelsen leder foreningen i overenstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

6.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler selv opgaverne iblandt sig. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

6.4 Bestyrelsens møder afholdes, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom, eller når lederen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen sker skriftligt eller pr mail med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes inden fire uger efter modtagelsen af anmodningen.

6.5  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal.

6.6  Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden.

6.7  Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i henhold til gældende regler.

7. Daglig ledelse
7.1  Lederen varetager den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

7.2  En enig bestyrelse kan med ansvar over for generalforsamlingen indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger eller institutioner i forbindelse med f.eks. lederansættelse, sekretariatsbistand, markedsføring og økonomiforvaltning.

8. Økonomi, regnskab og revision
8.1  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8.2  Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

8.3  Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

9. Tegningsregler og hæftelse
9.1  Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

9.2  For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Be- styrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller anden tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom.

11. Eksklusion
11.1Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efterbestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens interesser. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar over for generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen.

12. Opløsning
12.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med 2/3 flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.

12.2  VedopløsningtilfalderforeningensaktiverDanskOplysningsForbundelleretandet almennyttigt, folkeoplysende formål efter generalforsamlingens beslutning.

12.3  VedplaneromopløsningskaldagsordenheromogsåtilgåDanskOplysningsForbundaf hensyn til overholdelse af formalia omkring foreningens lukning.

13. Vedtægtsdatering og underskrift
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 29. marts 2022.